GEROMED

Zapraszamy na konsultacje do naszej placówki znajdującej się w Krakowie

przy ulicy Ariańskiej 8

od poniedziałku do soboty

Informacja o godzinach przyjęć oraz rejestracja pod numerem telefonu

601 44 50 48


AFA-KLUB KRAKÓW

Następne spotkania: 16. grudnia 2017 !

Cele:

Cel główny: pomoc osobom, które utraciły częściowo lub całkowicie mowę w wyniku udaru, bądź urazu czaszkowo-mózgowego;

 

Cele szczegółowe:

- trening umiejętności komunikacyjnych ;

- wypracowywanie umiejętności funkcjonowania w sytuacji społecznej;

- reintegracja społeczna;

- wzmacnianie zachowanych umiejętności językowych oraz mocnych stron pacjenta;

- dążenie do zmniejszenia deficytów językowych;

- wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin;

- pomoc pacjentom i ich rodzinom w adaptacji do nowej sytuacji życiowej;

- zwiększanie świadomości dotyczącej choroby oraz możliwości terapii;

- dostarczanie informacji odnośnie ośrodków rehabilitacji, możliwości dofinansowania terapii itp.

 

Grupa docelowa: pacjenci z afazją oraz ich rodziny; także w mniejszym stopniu pacjenci z chorobami neurodegeneracyjnymi, którzy mają trudności z komunikowaniem się.

Częstotliwość spotkań oraz czas trwania: Spotkania odbywają się raz w miesiącu; czas trwania spotkania 2-3 godziny.

 

Nad przebiegiem spotkania będą czuwali logopedzi oraz zaproszeni goście.

 

Rola logopedy: moderator spotkania; w trakcie zajęć: organizuje i umożliwia komunikację między uczestnikami grupy, inspiruje i pomaga, zachęca do samodzielności i inicjowania komunikacji; Ponadto udziela informacji rodzinom pacjentów.

 

Na niektóre ze spotkań (docelowo co drugie spotkanie) zapraszani będą inni specjaliści, którzy będą przeprowadzać mini-wykłady (neurolog, psycholog/neuropsycholog, fizjoterapeuta) bądź prowadzić zajęcia (terapeuta zajęciowy, muzykoterapeuta, psycholog/neuropsycholog).

 

ZAPISY W REJESTRACJI - tel. 601 44 50 48